Pradinis Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE LIEPORIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2017 m.

 I ketvirtis

(Eur)

2017

 II ketvirtis  (Eur)

2017

 III ketvirtis  (Eur)

Direktorius 1 1513,80 1513,80 1513,80
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1068,80 1068,80 1085,76
Skyrių vedėjai 2/3 983,87 997,03 923,81
Mokytojas metodininkas 27 886,53 939,80 862,93
Vyresnysis mokytojas 16 602,35 602,35 549,13
Mokytojas 8 202,68 202,68 153,21
Apsaugos darbuotojas 2 342,00 342,00 342,00
Valytojas 4 380,00 380,00 380,00
Virėjas 2 380,00 380 400,64

Informacija  apie Lieporių gimnazijos  darbuotojų atlyginimus  pateikiama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.  sausio  11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu  „Lietuvos Respublikos  tesisės  gauti informaciją iš valstybės  ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. balandžio 18  d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės  ir savivaldybių  institucijų  ir įstaigų interneto  svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).