Pradinis Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE LIEPORIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2017 m.

 I ketvirtis

(Eur)

2017

 II ketvirtis  (Eur)

2017

 III ketvirtis  (Eur)

2017

 IV ketvirtis  (Eur)

2018 m.

 I ketvirtis

(Eur)

Direktorius 1 1513,80 1513,80 1513,80 1513,80 1537,00
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1068,80 1068,80 1085,76 1119,69 1191,32
Skyrių vedėjai 2 983,87 997,03 923,81 1034,87 1142,45
Mokytojas metodininkas 28/27 886,53 939,80 862,93 904,99 904,99
Vyresnysis mokytojas 13 602,35 602,35 549,13 547,29 575,29
Mokytojas 8 202,68 202,68 153,21 160,36 160,36
Bibliotekininkas 2 628,05 628,05
Apsaugos darbuotojas 2 342,00 342,00 342,00 342,00 360,00
Valytojas 4 380,00 380,00 380,00 380,00 400,00
Virėjas 2 380,00 380 400,64 400,64 406,78

 Informacija apie Lieporių gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).