Pradinis Teisės ir pareigos

Teisės ir pareigos

: admin

Mokinių teisės, pareigos, atsakomybe ir budinčiųjų mokinių pareigos

Mokinių teisės:
1. Gauti nemokamą informaciją apie veikiančios mokyklos, švietimo programos, mokymosi formas.
2. Pagal savo sugebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą- pagrindinį ar vidurinį.
3. Sulaukus 14 m. savarankiškai rinktis dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą. Iki 14 m. šią programą parenka tėvai ar globėjai.
4. Gauti geros kokybės švietimą, pasirenkant mokymosi kryptį, brandos egzaminus.
5. Mokytis eksternu ir eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis (modulis) įvykdyta.
6. Pasirinkti mokymosi kryptį III-IV gimn. kl., keisti ją pagal mokykloje nustatytą tvarką.
7. Pasirinkti ugdymo programas, papildančias šias programas modulius, pasirenkamuosius dalykus.
8. III-IV gimn. kl. mokiniai gali pasirinkti mokytoją, kai tą patį dalyką dėsto keli mokytojai.
9. Mokytis savarankiškai visų ar kai kurių kursų ar modulių.
10. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą.
11. Gauti pirminę sveikatos priežiūros pagalbą.
12. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje saugioje aplinkoje.
13. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, apie save, kai svarstomas elgesys ir kitą su mokymusi susijusią informaciją (biblioteka, skaitykla ir kt.).
14. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, būti išrinktam į mokyklos, šalies mokinių savivaldos institucijas.
15. Turėti minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, galimybę laisvai formuoti pasaulėžiūrą.
16. Rinktis laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą.
17. Burtis į sąjungas, nepolitines organizacijas ir judėjimus, dalyvauti visuomenės
gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams.

Mokinių pareigos ir atsakomybė:
1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
2. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
3. Stropiai mokytis pagal savo sugebėjimus.
4. Gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.
5. Dalyvauti mokykloje organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atliekant skirtas užduotis.
6. Atstovauti mokyklai respublikiniuose renginiuose – konkursuose, olimpiadose, šventėse.
7. Laikytis LR įstatymų, švietimo įstatymų, mokyklos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių.
8. Neplatinti ir nevartoti narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų.

Budinčiųjų mokinių pareigos:
1. Klasių budėjimo grafikus sudaro direktoriaus pavaduotojas iki rugsėjo 1d.
2. Budėjimas pradedamas ketvirtadieniais, o baigiamas – trečiadieniais.
3. Mokykloje budi I-II gimn. klasių mokiniai.
4. Budintieji budėjimą pradeda 10 min. prieš pamokų pradžią.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku