Pradinis Mokyklos savivalda

Mokyklos savivalda

: admin

Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija. Gimnazijos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 2-4 gimnazijos klasių gimnazistai. Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos nuostatus, nustato ugdymo organizavimo tvarką, prižiūri gimnazijos ūkinę – finansinę veiklą. Gimnazijos tarybos nariai:

Gimnazijos tarybos pirmininkė
Reda Šteimantienė, ugdymo skyriaus vedėja

Tėvų frakcija
Birutė Krištopaitienė

Mokytojų frakcija

Aida Šliažienė
Janina Šmitienė

Mokinių frakcija
Monika Norvilaitė
Jorė Puzaraitė
Kristupas Zubė

 

Vietos bendruomenės atstovai

Saulius Stasiūnas
Stasys Joneikis

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, mokyklos medicinos darbuotojas, specialusis pedagogas, bibliotekininkai. Pedagogų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Moksleivių konferencija – moksleivių savivaldos institucija, organizuojama ne rečiau nei kartą per mokslo metus. Jos darbe dalyvauja klasių susirinkimuose išrinkti delegatai arba savo iniciatyva paruošę veiklos programas mokiniai. Konferencija renka moksleivius į mokyklos tarybą ir į mokinių tarybą, svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Ji planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje, svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku