Pradinis Mokymas III-IV gimn. klasėse

Mokymas III-IV gimn. klasėse

: admin

Prašymo forma dėl dalyko ar dalyko kurso keitimo

Konkursiniai dalykai stojant į universitetus >>>


VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA

1. Vidurinio ugdymo programoje mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais ir moduliais. Sudaromos galimybės pagal mokiniams rinktis skirtingo sudėtingumo ir paskirties dalykų kursus bei modulius.
2. Dalyko programos kursas suprantamas kaip tam tikra logiškai vientisa dalyko turinio visuma, skirta konkretiems ugdymo uždaviniams įgyvendinti. Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai – bendrasis ir išplėstinis:
2.1. bendrasis kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas;
2.2. išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis.
3. Dalykų kursus ir jų apimtį reglamentuoja Aprašo priedas. Vidurinio ugdymo programos dalykų ir jų kursų lentelė.
4. Mokykla siūlo mokiniams papildomus pasirenkamuosius modulius ir pasirenkamųjų dalykų programas.
5. Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais.
6. Besimokančio pagal Vidurinio ugdymo programą mokinio mokymosi turinį sudaro:
6.1. bendrojo lavinimo branduolys, kurio apimtis bendrojo lavinimo mokykloje sudaro apie 60 proc. viso pamokų laiko;
6.2. mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai).
7. Bendrojo lavinimo branduolys (39 savaitinės pamokos per dvejus metus) yra privalomas ir bendras visiems mokiniams, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Branduolio paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo pagrindus.
8. Branduolį sudaro šių dalykų kursai:
8.1. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos);
8.2. lietuvių kalbos ir literatūros;
8.3. užsienio kalbos (A1, A2, B1, B2 kursai)
8.4. matematikos;
8.5. socialinio ugdymo mokinio pasirinkto bent vieno dalyko (istorijos, geografijos);
8.6. gamtamokslinio ugdymo mokinio pasirinkto bent vieno dalyko (biologijos, fizikos, chemijos);
8.7. mokinio pasirinkto bent vieno meninio ugdymo (dailės, muzikos, teatro, šokio, arba technologinio ugdymo;
8.8. fizinio ugdymo (bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos).
9. Technologinio ugdymo ir integruotų menų ir technologijų kursų paskirtis – padėti mokiniui įgyti praktinės veiklos gebėjimų ir patirties, geriau susipažinti su viena ar keletu darbo veiklos sričių, pačiam įvertinti savo darbo veiklos polinkius ir galimybes, ugdyti kūrybiškumą, kultūrinę kompetenciją ir vizualinę kultūrą.
10. Mokinys, pasirinkęs menų arba integruotą menų ir technologijų dalyko programą, dalį savaitinių pamokų skiria meninei raiškai.

III GIMN. KLASIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO PRINCIPAI

11. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai.
12. Mokykla sudaro galimybę mokiniui keisti dalykus ar dalykų kursus.
13. Mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus (35 pamokos).
14. Mokyklos vadovo paskirtas konsultantas konsultuoja mokinį, kaip jis turėtų susidaryti individualų ugdymo planą.
15. Mokinio pageidavimu, dalyko kursui mokytis gali būti skiriama ir daugiau pamokų, nei nurodyta bendrųjų ugdymo planų lentelėje.
16. Vidurinio ugdymo programą įgyvendinanti mokykla siūlo mokiniams:
16.1. keturių užsienio kalbų kursus ;
16.2. keturias meninio ugdymo ir tris technologinio ugdymo kursų programas
16.3. tris pasirenkamos sporto šakos programas;
16.4. keturias pasirenkamųjų dalykų programas;
16.5. visų kitų branduolio dalykų bendruosius ir išplėstinius kursus.
17. Siekdama racionaliai organizuoti ugdymo procesą, mokykla mokiniams siūlo pakraipas ir dalykus, reikalingus renkantis humanitarinių mokslų, menų, socialinių, fizinių, biomedicinos ar technologijų mokslų studijų sritis.
18. Vienoje mobiliojoje grupėje mokosi tik tą patį dalyko programos kursą (bendrąjį ar išplėstinį), modulį ar pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai.

savaitiniu_pamoku_skaicius_pagal_kursus

10. Mokymasis pagal skirtingų kursų programas.
10.1. III-IV gimn. klasių mokiniai privalomų ir pasirinktų mokomųjų dalykų mokosi pagal dalykų kursų programas.
10.2.Prie kito dalyko programos kurso mokinys gali pereiti išlaikęs įskaitą iš to kurso ar kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai prie jų pažymint kursą raidėmis B-bendrasis, A-išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turėtas išplėstinio kurso programos įvertinimas.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku