Pradinis Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

: admin

 

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
…Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje (L.Donskis)

 

Karjeros specialistė: Lina Žukauskienė Kabineto nr. 354 A kab. lina.zukauskiene@lieporiai.lt

 

Darbo grafikas 2022-2023 m. m.

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8:00   – 15:30
Antradienis   8:00 –  15:30
Trečiadienis 8:00 – 15:30
Ketvirtadienis   8:00 – 15:30
Penktadienis 8:00   – 14:00

Dėl individualių konsultacijų galite užeiti į 354 A kabinetą arba  susitarti dėl laiko parašę asmeninę žinutę per TEAMS ar Tamo platformas


Karjeros paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą, ir gerbiant mokinio polinkius ir gebėjimus, sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save.

Dokumentai:
2023 m. sausio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-46 ,,Dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“
Ugdymo karjerai planas 2022-2023 m.
V-1334 Dėl Rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo šv… (e-tar.lt)
Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)
V-617 Dėl Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)


Pagrindiniai uždaviniai:

• Sudaryti mokiniams galimybę pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
• Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones.
• pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
• Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
• Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
• Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
• Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas

Keturios karjeros kompetencijos

Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinkq ir socialinius vaidmenis.
Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tiklsus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
Karjeros įgyvendininimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Karjeros specialistė:

• Konsultuoja mokinius(-es), tėvus, pedagogus(-es), klasės auklėtojus(-as) ir kitus(-as) bendruomenės narius(-es) ugdymo karjeros klausimais;
• Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
• Padeda mokiniams atlikti asmenybės pažinimo, karjeros pasirinkimo ir kitus su ugdymu karjerai susijusius testus.
• Veda paskaitas, integruotas pamokas ir kitus tikslinius užsiėmimus profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis;
• Organizuoja ekskursijas ir pažintines išvykas į profesinio ugdymo centrą, aukštąsias ir profesines mokyklas Studijų parodas, seminarus, įvairius renginius.
• Kviečia į mokyklą specialistus, įvairių sričių ir organizacijų atstovus į susitikimus su mokiniais ir kuruoja juos;
• Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;


Karjeros centro naudingos nuorodos  >>>>

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku